Onze school

Het motto van onze school luidt: samen, bevlogen en uniek

Uitgangspunten bij het formuleren van onze missie zijn ons Mensbeeld, onze Kernwaarden en onze Kernkwaliteiten:

Ons Mensbeeld:

 • wij geloven dat mensen zin willen geven aan zichzelf en aan de maatschappij;
 • wij zien mensen als sociaal-emotionele wezens die zich respectvol leren bewegen in de wereld om zich heen;
 • wij willen kinderen toerusten om zelfstandig, positief-kritisch en zelfverantwoordelijk te functioneren in deze wereld.

Onze Kernwaarden:

 • respect:      

 • ik houd rekening met jou;
 • ik geef grenzen aan;
 • ik geef een ik-boodschap;
 • ik neem jouw informatie serieus;
 • ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg;
 • verantwoordelijkheid:

 • ik ben medeverantwoordelijk voor de school als geheel;
 • ik doe wat we afspreken;
 • ik weet me solidair met jou als collega;
 • ik neem uw/jouw kind kennis serieus;
 • ik weet mij verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma;
 • veiligheid:

 • jij kunt bij mij terecht;
 • ik mag er zijn;
 • ik praat mét jou;
 • ik neem jou serieus;
 • ik laat jou groeien;
 • plezier:

 • ik gebruik positief taalgebruik;
 • ik spreek waardering uit naar jou;
 • ik toon mij enthousiast;
 • ik denk in mogelijkheden;
 • ik deel successen met jou.

Onze Kernkwaliteiten:

 • professioneel;
 • open communicatie;
 • goed georganiseerd;
 • opbrengstgericht;
 • uitdagend.

Het team van de Willibrordschool kenmerkt zich als duidelijk , bevlogen en ontwikkelingsgericht en handelt vanuit haar kernwaarden.

In een veilige, uitdagende en ontwikkelingsgerichte leeromgeving denken en handelen wij doelgericht vanuit een herkenbare doorgaande lijn.

In ons onderwijs benutten we de talenten van de kinderen, waarbij we rekening houden met verschillende onderwijsbehoeften. Hierbij maken we de kinderen stapsgewijs mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

We bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen door zowel individueel als samenwerkend te leren, waarbij we gebruik maken van eigentijdse leermiddelen en werkvormen.

We zien ouders als ervaringsdeskundigen van hun kind en onszelf als onderwijsdeskundigen.

We gaan ervan uit dat er sprake is van wederkerigheid: we verwachten van de ouders een stimulerende houding en actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind.

Wij zijn als school trots op:

 • het leesonderwijs;
 • de ontwikkeling richting Kanjerschool;
 • ons handelingsgericht werken;
 • solidariteit en sfeer binnen het team;
 • de ontwikkeling van de kindgesprekken.
 
Zelfstandige leerhouding:
Het is belangrijk om kinderen te leren dat ze zelf problemen oplossen. Zo krijgen ze het gevoel van zelfvertrouwen, van zelf invloed hebben op je omgeving en van gevoel voor verantwoordelijkheid. We hebben dit uitgebreid uitgewerkt in de structuur van onze school.
 
(HGW) Handelingsgericht werken:
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het
onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind en van elke groep.
Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind/groep nodig heeft om een bepaald doel te kunnen
bereiken.
De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?
Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?
Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om
bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Wij geven dit o.a. vorm door te werken met groepsplannen waarin bij het dagelijkse werk rekening gehouden wordt met de verschillende behoefte van uitleg.
 
 
Kanjertraining:
 
De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:
 
We vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit
 
 
 
Dit zijn dan ook de basisregels van de school.
 
We helpen elkaar

In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur petje.
 
De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem of haar kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.
 
Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.
 
Het konijn is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.
     
De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus.
Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witje petje.
 
 
 
 

 

     

‚Äč

De nieuwe leerlingenraad (2017-2018) stelt zich voor:

De leerlingenraad is ook een overlegorgaan, waar kinderen vanaf groep 5 in vertegenwoordigd zijn. Uit groep 5 Liz Koerhuis, uit groep 6 Sterre Oosterman, uit groep 7 Esmée Blok en uit groep 8 Luciano Riphagen. Samen bespreken we zaken die de kinderen aangaan.
 

Verslagen leerlingenraad (16-17):

 Verslag Leerlingenraad 01-07-2016

 Verslag Leerlingenraad 13-12-2016

 Verslag Leerlingenraad 01-05-2017

 

 

 

Opleiden in de school

Mijn juf heeft ervoor doorgeleerd! 

 
Iedereen weet het: Goed opgeleid personeel levert betere resultaten. Dat is zo in de bouw, in de zorg, in de winkel, dus ook in het onderwijs. Goed opgeleide leerkrachten komen tot betere resultaten met hun kinderen, hebben meer plezier in hun werk en vragen zich steeds af “Wat werkt nu het beste in mijn klas?”

In 2009 ging  mijnplein  een intensieve samenwerking aan met de Katholieke PABO Zwolle. In het logo van de KPZ staan niet voor niets drie woorden: “opleiding, onderzoek, ontwikkeling”.

De samenwerking kwam tot stand door de nieuwe subsidieregeling “Opleiden in de school”. Deze regeling heeft tot doel om via de samenwerking tussen een PABO en basisscholen de opleiding van studenten drie doelen te bereiken:

         I.             de opleiding van PABO-studenten verbeteren;

        II.             de basisschool waar de student stage loopt heeft meer mogelijkheden om de student te begeleiden;

      III.             zowel de school als de student verbeteren het onderwijs door onderzoek en ontwikkeling.

Deze samenwerking betekende  voor  mijnplein  dat er opleidingsscholen en academische opleidingsscholen ontstonden. In beide type scholen zijn er “Interne Coördinatoren Opleidingen”. Deze leerkrachten zijn speciaal opgeleid om samen met de studenten onderzoek te doen om zo een onderdeel van het onderwijsprogramma te verbeteren. Daarnaast hebben deze ICO-ers extra tijd om de studenten goed te begeleiden. Op de academische scholen wordt langs de lijn van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gewerkt aan de kwaliteitsverbetering. Inmiddels kent  mijnplein  tien opleidingsscholen, waar de Willibrordschool er één van is, en twee academische opleidingsscholen.

Studenten komen niet zomaar op zo’n school. Studenten moeten solliciteren als ware het een echte baan. Je komt dus alleen op een opleidingsschool als blijkt dat de kennis en motivatie aanwezig is om juist dat stapje extra te doen. Kwaliteitsverbetering komt alleen tot stand als er ambitie is en de lat net iets hoger wordt gelegd.

In dit samenwerkingsverband is ook “kennis delen” het doel. Logisch, want als blijkt dat iets op de ene school goed werkt, dan kan het ook in een andere school worden toegepast. Deze verworven kennis is voor elke andere school beschikbaar, ook voor de scholen buiten ons samenwerkingsverband.

Heeft u vragen over de betekenis van de opleidingsschool? Vraag er gerust naar, we vertellen er graag over! 

 

St.Willibrord        Phoenixhof 1        8121 XD Olst        tel: 0570 - 56 18 08        willibrord@mijnplein.nl