Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Formulieren

- Klik voor hier om met het contactformulier een inschrijfformulier aan te vragen. 
- Klik hier voor het formulier verlofaanvraag

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Jaarverslag

Klik hier om naar het jaarverslag 2018-2019 te gaan.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Protocol Meerbegaafdheid

We sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau waarop de kinderen werken. Hoe wij de kinderen een uitdagende leeromgeving aanbieden is te lezen in het Meerbegaafdheid Protocol.Protocol gebruik sociale media

Moderne communicatiemiddelen zijn in het dagelijks gebruik niet meer weg te denken. Binnen de school zijn afspraken gemaakt hoe we daar mee om gaan. Dit kunt u nalezen in het Protocol gebruik sociale media


Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juist wijze afgehandeld. De binnen stichting Mijnplein gehanteerde klachtenregeling kunt u hier downloaden. Voor de wijze waarop u met uw klacht op school terecht kunt, verwijzen we u naar de schoolgids onder 7.4. Klik hier om de klachtenregeling te bekijken

 

Privacyverklaring mijnplein

Naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 heeft mijnplein een privacyverklaring opgesteld, die u via deze link in kunt zien.