Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

Omdat de verantwoordelijkheid van de opvoeding van de kinderen bij de ouders ligt en er de laatste jaren steeds meer door scholen zelf mag worden beslist, is het niet meer dan normaal dat de ouders het recht hebben om zich met het onderwijs bezig te houden.


Hoe is dat nu in de wet geregeld?
In de Wet Medezeggenschap op Scholen wordt de samenwerking tussen ouders, school en schoolbestuur geregeld. De wet geldt voor alle soorten scholen, zowel voor het openbaar als het bijzonder onderwijs. Een van de belangrijkste bepalingen van de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is, dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. In deze medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. Maar omdat we binnen de Stichting Mjinplein nog met 23 andere scholen te maken hebben, is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) opgericht. Deze GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.

De MR c.q. GMR kan allerlei schoolzaken bespreken en kan, in bepaalde gevallen, zelfs meebeslissen over de gang van zaken op school, over het doel en de inhoud van het onderwijs, besteding financiële middelen, indeling van groepen enzovoort. De mate waarin dat gebeurt, is o.a. afhankelijk van een overeenkomst die de MR / GMR en het schoolbestuur met elkaar hebben gesloten. Die overeenkomst heet het medezeggenschapsreglement. In dit reglement staan dus de rechten van de ouders en het personeel. De MR vergadert een aantal keren per jaar, ongeveer 1x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ouders zijn dus welkom als toehoorders. De agenda en de notulen van die vergaderingen hangen op school ter inzage en zijn terug te vinden op de website van de school. Ouders kunnen zelf ook punten aanbrengen. De MR wil graag laagdrempelig zijn voor de ouders en het personeel en ziet reacties graag

De oudervertegenwoordigers in de MR zijn: 
Danny Kolkman 
Mike Jansen

Het personeel in de MR is vertegenwoordigd door: 
Arja Klos 
Ellen Horenberg 

In de GMR zit als afgevaardige: 
​Arja Klos

Documenten:                       
Notulen MR 05-03-18
Notulen MR 25-04-18
Notulen MR 28-05-18
Brief aan CvB 29-05-18
Notulen MR 27-06-18
Notulen MR 03-1018
Notulen MR 07-11-18
Notulen MR 10-12-18
Notulen MR 13-02-19
Notulen MR 11-09-19
Notulen MR 27-11-2019